• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Rasporedi prijemnih ispita za upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u Srednju muzičku školu

 • Raspored godišnjih ispita

 • Prijava vanrednih ispita u junskom roku

 • Nastavni materijali za učenike OMŠ i SMŠ

Program socijalne zaštite učenika

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА МШ „ЖИВОРАД ГРБИЋ“ ВАЉЕВО


Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности чији је циљ пружање најбоље подрше ученицима са социјалним проблема тј. ученицима који припадају осетљивим групама као што су:
 • материјално угрожене породице
 • деца без родитељског старања
 • једнородитељске породице
 • ромска национална мањина
 • лица са инвалидитетом
 • лица са хроничним болестима
 • избегла и расељена лица
 • деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању.

Циљеви и задаци програма:
 • пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,
 • пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичним односима,
 • сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима,
 • упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјално-заштитних мера,
 • утврђивање социоекономског статуса родитеља,
 • упућивање родитеља на остваривање права,
 • развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности.

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА

Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. Одељенске старешине, педагог и директор школе, на почетку сваке школске године снимају социјално стање ученика и на основу њега раде план деловања. Током године, свака нова ситуација бива опсервирана.
Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службеним позивима у школу и инфомативним разговорима), а уколико нема резултата, у току школске године укључују се установе и организације социјалне заштите.

ПОМОЋ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА

Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како на почетку, тако и током целе године. Школа израђује план помоћи овим ученицима у виду:
 • уплате котизације за такмичење,
 • бесплатног коришћења школског инструмента,
 • бесплатне екскурзије, излета
 • бесплатне позоришне представе, концерта, мјузикла, опере..
 • бесплатних уџбеника, нотних материјала....

Школа периодично и по потреби организује хуманитарне концерте и акције прикупљања одеће, обуће и школског материјала  за ученике тешког материјалног стања.
 
Носиоци активности сем одељењских старешина, педагога и директора школе, су и чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију.


ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

Школа у сарадњи са надлежним установама и организацијама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. Уколико буде потребе, школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз разне добротворне школске акције.


 

Активности

Временска динамика

Носиоци активности

Сарадници

Идентификација ученика са посебним потребама из области социјалне заштите

Август, септембар

Одељенске старешине

Директор, педагог

Сарадња са родитељима/старатељима идентификованих ученика

Током године

Одељенске старешине

Педагог

Успостављање сарадње са установама и организацијама социјалне заштите

Октобар

Педагог/психолог, директор, одељенске старешине

Установе и организације социјалне заштите

Успостављање сарадње са Црвеним крстом

Октобар

Педагог/психолог, директор, Одељенске старешине

Црвени крст

Проналажење најефикаснијег вида пружања подршке идентификованим ученицима (по потреби и израда ИОП-а)

Октобар, новембар

Педагог/психолог, директор, Одељенске старешине

Установе и организације социјалне заштите, МПС, родитељи/

старатељи ученика

Организовање акција за прикупљање неопходне помоћи идентификованим ученицима

Током године, према потребама

Директор, сви запослени

Савет родитеља, Школски одбор, јединице локалне самоуправе

Праћење ефеката указане социјалне помоћи

Током године,

Директор, одељењски старешина

Наставничко веће

Разматрање могућности укључивања ученика у трајнији облик социјалне помоћи ученику којег пружа држава.

По потреби

Директор, педагог

Савет родитеља, Школски одбор