• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Promocija studijskih programa FILUM - Kragujevac, sreda, 28. 3. 2018. u 13.00

 • Pozivno pismo

 • Ponuda hotelskog smeštaja za vreme takmičenja horova

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika

На основу члана 57. став 1. тачка 1., Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/11 и 55/2013), Школски одбор МШ»Живорад Грбић» на седници у проширеном саставу одржаној дана 23.12.2013.године, донео је:

 

ПРАВИЛНИК

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се права и обавезе ученика, одговорност ученика (дисциплинска и материјална), васпитно дисциплински поступак, васпитне и васпитно- дисциплинске мере и правна заштита ученика МШ»Живорад Грбић» Ваљево.

 

Члан 2.

Организацијом рада Школе омогућава ученику несметано остваривање његових права и испуњавање обавеза у остваривању права на стицање образовања.

 

 

II. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Члан 3.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

 

Члан 4.

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог Правилника, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

Члан 5.

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци, малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са Законом

Програми се остварују кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. У остваривање програма укључују се и физичка и правна лица са територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања.

III. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

Права ученика

 

Члан 6.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1.квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање свих принципа и циљева образовања и васпитања обухваћених Законом о основама система образовања и васпитања;

2.уважавање личности;

3.подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4.заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5.благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6.информације о његовим правима и обавезама;

7.учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима;

8.слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9.подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10.покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11.остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом о основама система образовања и васпитања и овим Правилником;

12.право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

 

Члан 7.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају повреде права из члана 6.. став 1. овог правилника или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у школи је дужан да пријави директору, односно органу управљања кршење права ученика.

 

 

Обавезе ученика

 

Члан 8.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1.редовно похађа наставу и извршава школске обавезе

2.поштује школска правила, одлуке директора и органа школе

3.ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље

4.у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5.не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6.поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи

7. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно васпитног рада

8. у школу долази прикладно одевен, водећи рачуна о личној уредности и хигијени,

9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од 8 дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне информације.

 

 

Дисциплинска одговорност ученика

 

Члан 9.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

 

Члан 10.

 

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извшења била утврђена овим Правилником, за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и за повреду забране из члана 44. и 45. истог закона.

 

 

Лакше повреде обавеза и изрицање васпитних мера

 

Члан 11.

 

Лакше повреде обавеза ученика су:

1.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовног рада, у току школске године, до 25 часова

2.учестало закашњавање на часове

3.непридржавање правила понашања у школи, тј.понашање супротно одредбама Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе

4.непристојно понашање према ученицима, запосленима и другим радницима школе

5.недолично понашање у школи и школском дворишту

6.немаран однос према раду ( наставне, ваннаставне, активности, дежурства ученика ) наставним средствима и имовини школе и других установа у којима се обавља настава или организована посета

7.недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних или других активности;

8.непримерено одевање у школи или другој организацији за време школских активности;

9.злоупотреба лекарског оправдања;

10.коришћење мобилног телефона, електронских уређаја, вокмена и других средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а којима се не угрожавају права других и не служи за превару у поступку оцењивања;

 

Члан 12.

 

За лакшу повреду обавеза ученика може да се изрекне васпитна мера: опомена,укор одељењског старешине и укор одељењског већа, у складу са овим Правилником.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Васпитна мера може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности за појачани васпитни рад са учеником.

Ако школа није претходно предузела наведене активности из члан 9. Овог Правилника предузеће их пре изрицања мере.

 

Члан 13.

Опомена се изриче за неоправдано изостајање са наставе до 5 часова у току школске године и друге лакше повреде обавезе ученика. Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Укор одељењског старешине изриче за неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада од 6 до 10 часова у току школске године и друге лакше повреде обавезе ученика. Васпитну меру укор разредног старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Када ученик неоправдано изостане са наставе или других облика васпитно-образовног рада више од 10 часова, одељенски старешина писмено обавештава родитеља о броју неоправданих изостанака ученика.

 

Члан 14.

Укор одељењског већа се изриче за неоправдано изостајање са наставе од 11 до 25 часова у току школске године и друге лакше повреде обавезе ученика.

Укор одељењског већа изриче одељењско веће већином гласова свих чланова одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана одељењског већа. Гласање је јавно.

Васпитна мера укор одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

 

 

IV. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

 

Члан 15.

Теже повреде обавеза ученика су:

1.уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган

2.преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односноисправи коју изда друга организација

3.уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог

4.подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце

5.уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице

6.понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања

7.употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања

8.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

9.учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика

За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.


Члан 16.

За тежу повреду обавеза ученика и за учињену повреду забране из члана 44 и 45 Закона, ученику СМШ се могу изрећи следеће васпитно-дисциплинске мере: укор директора, укор Наставничког већа и искључење ученика из Школе;

За тежу повреду обавезаученика и за учињену повреду забране из члана 44 и 45 Закона, ученику ОМШ се могу изрећи следеће васпитно-дисциплинске мере:укор директора,укор Наставничког већа и премештај ученика V и VI разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази.

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности за појачани васпитни рад са учеником.

Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана 9. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Мера из става 1. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности

 

Члан 17.

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника . школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључују га у одговарајући поступак.

Одељенски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава директора школе да постзоји основана сумња да је ученик озвршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 3. и 4. овог Правилника.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика , односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

 

Члан 18.

По добијању обавештења , директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак.

Васпитно- дисциплински поступак је хитан.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старетељу, одељенском старешини , стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

 

Члан 19.

Васпитно-дисциплински поступак води директор.

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управнпог поступка и окончава се решењем.

 

Члан 20.

Директор обавештава ученика,родитеља, односно старатеља ученика и сведоке о дану саслушања ученика.

Директор прикупља доказна средства( прикупља изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију непоравданих изостанака и сл. ).

Директор је дужан да ученика саслуша , обавезно у присуству родитељаако је малолетан, да му прочита изјаве сведока, да му омогући да се о тим изјава изјасни, а ако је неопходно и да суочи сведоке са учеником.

Директор ће прочитати и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.

 

Члан 21.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

Записник се завршава закључком који садржи податке о ученику, опис теже повреде обевезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђену одговорност за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности.

Записник потписује директор, ученик, односно његов родитељ и записничар.

По завршетку васпитно-дисциплинског поступка записник се доставља органу надлежном за одлучивање.

 

Члан 22.

Кад предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.

 

Члан 23.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

 

Члан 24.

Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

 

Члан 25.

Укор директора изриче се ученику за учињену другу тежу повреду обавезе ученика из члана 14. овог Правилника.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, директор школе решењем изриче васпитно-дисциплинску меру: укор директора.

 

Члан26.

Укор Наставничког већа изриче се ученику за неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада од 26 до 30 часова у току школске године од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе, или учињену другу тежу повреду обавезе ученика и повреде забране утврђену Законом о основама система образовања и васпитања и чланом 15. овог Правилника.

Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, Наставничко веће доноси, већином гласова присутних чланова,одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере из става 1.

Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера изстава 1 овог члана мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, број неоправданих изостанака, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика уз присуство родитеља или старатеља и свих других учесника и сведока, и друга доказна средства.

На основу одлуке Наставничког, већа директор школе доноси решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере из става1. овог члана. Решење мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

Члан 27

Искључење ученика из средње школе изриче се ученику за неоправдано изостајање са наставе или других облика васпитно-образовног рада више од 30 часова у току школске године и учињене друге теже повреде обавезе ученика и повреде забране утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и овим Правилником, уколико су ученику претходно биле изречене васпитно-дисциплинске мере..

Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, Наставничко веће доноси, већином гласова присутних чланова,одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере –искључење ученика из школе.

Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера из става 1.овог члана садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, број неоправданих изостанака, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика уз присуство родитеља или старатеља и свих других учесника и сведока, и друга доказна средства.

На основу одлуке Наставничког, већа директор школе доноси решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере: искључење ученика из школе.Решење мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

Члан 28.

За учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. Правилника изриче се васпитно-дисциплинска мера:

 •  
 • укор директора или укор наставничког већа

 •  
 • искључење ученика из школе ( за ученика средње школе)

Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене повреде забране Наставничко веће доноси већином гласова свих чланова одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере из става 1.

 

Члан 29.

За учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника , ученику основне школе изриче се васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у другу основну школу.

Након спроведеног поступка и утврђене повреде забране , Наставничко веће доноси већином гласова свих чланова, одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере из става 1.

На донету одлуку Наставничког већа прибавља се сагласност родитеља, односно старатеља ученика.

На основу одлуке наставничког већа уз сагласност родитеља односно старатеља ученика, директор доноси решење које мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

 

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

Члан 30.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик причини школи намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

 

Члан 31.

На основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања , поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор закључком.

Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао и начин надокнаде утврђује трочлана комисија коју именује директор школе.

 

Члан 32.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака.

 

Члан 33.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун школе. Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

 

Члан 34.

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно. Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно .

 

 

VI ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

 

Члан 35.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из члана 44. и 45. Закона и члана 3. и 4. овог Правилника и на решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

 

Члан 36.

 

Школски одбор решава по жалби из претходног члана овог Правилника у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

Против другостепеног решења о изреченој васпитно дисциплинској мери искључења ученика из школе, ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 37.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Члан 38.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика дел. бр. 222 од 12.03. 2010. године.Председник школског одбора

Драган Николић