• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Prijava ispita za novembarski ispitni rok: od 26. do 30. oktobra

Izveštaj Direktora Škole (za period mart-septembar 2015.)

IZVEŠTAJ DIREKTORA ŠKOLE

PERIOD 02.03 – 01.09.2015

 

UVOD

Školska 2014/ 2015. godina je jedna od najuspešnijih godina u radu S.M.Š. „Živorad Grbić”. To je period u kome je škola na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu osvojila 249 nagrada, ostvarila brojne zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu (Makedonija, Nemačka) , na Republičkom takmičenju u Beogradu u ukupnom plasmanu škola Srbije rangirana kao sedma, a na Festivalu muzičkih škola Srbije održanom u Negotinu u maju 2015. u konkurenciji od 64 škole osvojila prvo mesto.

Ovi rezultati su pokazatelj visoko profesionalnog rada, izuzetnog odnosa uspostavljenog na relaciji profesor- učenik ali i jedne kreativne, dinamične i uvek inspirativne atmosfere na kojoj kolektiv škole na čelu sa direktorom, a u tesnoj saradnji sa roditeljima i učenicima insistira u cilju stalnog unapređivanja kvaliteta nastavnog procesa ali i uslova u kojima škola radi.

U periodu mart-jun učenici i profesori škole uzeli su učešće u 35 koncerata na kome je nastupilo oko 150 učenika i profesora i realizovano je 30 javnih časova. Za tri meseca više od 2000 Valjevaca imalo je priliku da čuje umetnička dostignuća učenika i profesora škole i više od 1000 dece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Zahvaljujući intenzivnoj komunikaciji sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici obezbeđeno je 166 000 dinara direktnih donacija školi i 200 000 dinara kroz izvršene usluge i robu.

Više od 30 medijskih priloga-tekstova objavljeno je u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima o uspesima i aktivnostima učenika muzičke škole.

S obzirom da je došlo do smene rukovodećeg kadra u martu mesecu i činjenici da je novi direktor faktički samo poslednje tromesečje ove školske godine rukovodio školom, u procesu osmišljavanja, organizacije i realizacije svih aktivnosti i poslova škole za relativno kratak period ostvarena je odlična saradnja u kolektivu i napravljen je vidljiv pomak u dinamici rada škole i njenom imidžu u gradu. Mnoge inicijative pokrenute u periodu mart- jun 2015. svoju apsolutnu realizaciju doživeće već u školskoj 2015- 2016. što će imati za cilj značajno pomeranje granice muzičkog školovanja i muzičke kulture u Valjevu.

 

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE

U izveštajnom periodu usled kadrovskih promena, izvršena je reorganizacija nastave (preraspodela klasa i nastavnih predmeta, razredno starešinstvo 4. razreda SMŠ) na gudačkom odseku (klase violine), u nastavi SMŠ u okviru predmeta: istorija muzike, nacionalna istorija muzike, uporedni klavir, dečji orkestar, sviranje horskih partitura kao i u Izdvojenom odeljenju škole u Lajkovcu.

Ostale aktivnosti su planirane i realizovane u skladu sa Godišnjim planom škole.

Plan dežurstva nastavnika i učenika:

Od plana nije odstupano jer nije dolazilo do promena u realizaciji nastave u odnosu na početak školske godine (škola nije učestvovala u štrajku).

 

Plan stručnog usavršavanja

S obzirom da na početku školske 2014- 2015 nije definisan Plan stručnog usavršavanja zaposlenih, direktorka škole je u izveštajnom periodu u okviru rada aktiva pedagoškog kolegijuma insistirala na organizaciji određenih aktivnosti vezanih za ovaj vrlo važan segment profesionalnog razvoja zaposlenih te je odlučeno da se do kraja školske godine izaberu seminari sa temama predviđenim za kolektiv u celini (teme organizacije i realizacije nastave, komunikacija sa roditeljima, priprema za javni nastup, emocionalni aspekt muzičkog školovanja...). Planirano je da jedan akreditovan seminar bude realizovan u školi do kraja školske godine. To nije isključilo i stručna usavršavanja zaposlenih i u okviru usko stručnih tema po njihovom individualnom izboru te su profesori stručnog aktiva harmonike uzeli učešće na međunarodnom stručnom skupu u okviru međinarodnog takmičenjaAkordion Art u maju u Sarajevu a profesorke srpskog i engleskog jezikau istom mesecu pohađale seminare vezane za svoj predmet.

U skladu sa dogovorenim aktivnostima, 4. aprila je u školi realizovan seminar „Kvalitetna komunikacija sa roditeljima – preduslov za uspešnu afirmaciju predispozicija deteta u umetničkoj školi” realizatora mr Nine Nikolov, zamenika direktora i Jelice Marinkov, pedagoga M.Š. „Isidor Bajić”.

Takođe, u periodu od marta do kraja juna, realizovana je i kompjuterska obuka za zaposlene u saradnji sa Jedinstvenim, informatičkim savezom Srbije” . Po završetku obuke, polaznici su dobili međunarodno priznate ECDL sertifikate.

Pedagoška dokumentacija i matične knjige

Pedagog škole je redovno i planski vršio kontrolu vođenja pedagoške dokumentacije na kraju trećeg i četvrtog kvalifikacionog perioda. Finalni pregled dnevnika i matičnih knjiga realizovan je na kraju školske godine.

RAD STRUČNIH ORGANA

U izveštajnom periodu realizovano je osam sednica nastavničkog veća, dvadeset sednica odeljenskih veća i šesnaest sastanaka pedagoškog kolegijuma. Svim sednicama i sastancima je rukovodio direktor škole. Nastavničko veće se bavilo sledećim pitanjima:

 • unapređivanje vaspitno- obrazovnog rada škole
 • uspeh i disciplina učenika
 • saradnja sa roditeljima
 • saradnja sa ostalim institucijama u gradu radi podizanja kvaliteta i dinamike rada škole i kreiranja pozitivnijeg imidža škole
 • informisanje nastavnika i dogovor oko realizacije svih obrazovno- vaspitnih aktivnosti i javne i kulturne delatnosti škole


U toku izveštajnog perioda, sednice odeljenskih veća bile su posvećene kontinuiranom praćenju uspeha i vladanja učenika kao i mogućnostima podizanja kvaliteta njihovog znanja. Direktor škole je insistirao na aktivnijoj saradnji sa roditeljima kao i na blagovremenoj organizaciji dopunske i dodatne nastave.

Svakako je u periodu od marta do septembra organizovanijem i uspešnijem radu škole doprineo rad pedagoškog kolegijuma. Sastanci šefova aktiva, pedagoga škole i direktora, održavani su svakog ponedeljka i korišćeni za pravljenje što preciznijeg nedeljnog plana aktivnosti u svim segmentima rada. Ovi sastanci su unapredili organizaciju unutar i između odseka, doveli do aktivnije komunikacije i većeg broja sastanaka stručnih aktiva i inicirali mnoge dodatne aktivnosti škole.

 

RAD ORGANA UPRAVLJANJA

 

Školski odbor

U izveštajnom periodu realizovane su tri sednice školskog odbora. Najpre, sednica, 20. marta, na kojoj je pored konstituisanja organa, novoizabrani direktor škole predstavila u kratkim crtama svoj plan rada. Zatim, sednica 31. marta i završna, 25. maja. Školski odbor se pored brojnih tema vezanih za obrazovnu delatnost škole, bavio i pitanjima unapređivanja uslova rada škole, promocije i prisustva škole u životu grada, promocije škole i van grada ali i o izmenama i dopunama Pravilnika o radu, usklađivanju pravnih akata škole sa novim kolektivnim ugovorom,kao i o izmenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih.

 

Savet roditelja

Savet roditelja je u toku izveštajnog perioda održao jednu sednicu na kojoj su se razmatrala pitanja vezana za roditeljski dinar, Festival muzičkih škola i Dan škole.

Pored komunikacije sa Savetom roditelja, direktor škole je u periodu od 2. marta do 30. juna održala i tri kolektivna roditeljska sastanka sa roditeljima završnog razreda OMŠ, roditeljima učenika gudačkog odseka i roditeljima učenika koji pohađaju nastavu hora kao i sa roditeljima učenika srednje škole. Teme ovih sastanaka bile su promocija rada Srednje muzičke škole, organizacija odlazaka na Festival muzičkih škola i Festival horova i obraćanje direktora škole roditeljima u cilju pojašnjenja postojanja „đačkog dinara” u muzičkoj školi, njegovog značaja za uslove rada i njegove namene.

Sa velikim zadovoljstvom bih istakla da su svi roditeljski sastanci održani u jednoj vrlo konstruktivnoj atmosferi sa apsolutnim razumevanjem na relaciji direktor- roditelji što svakako opravdava insistiranje direktora na vrlo aktivnoj i kontinuiranoj komunikaciji škole i roditelja.

 

Rad đačkog parlamenta

U izveštajnom periodu direktor škole je realizovao dva sastanka sa đačkim parlamentom. Teme sastanaka su bile sledeće:

 • Predlozi i primedbe učenika vezani za nastavu i ostale aktivnosti u školi
 • Ponašanje učenika u školi
 • Dežurstvo učenika
 • Problem neredovnog pohađanja nastave hora
 • Dogovor oko organizacije maturske večeri

Smatram da bi učenički parlament morao da bude daleko prisutniji u učestvovanju organizacije rada škole i da je zanteresovanost đaka za eventualne novine, promene, aktivnosti koje mogu da unaprede i rad i ambijent škole na nedovoljno kvalitetnom nivou. To naravno zavisi i od angažovanja svih zaposlenih u našoj ustanovi ali i od ličnog doprinosa direktora aktiviranju učenika po mnogim pitanjima važnim za dobro i organizovano funkcionisanje škole.

KORIŠĆENJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA

U toku izveštajnog perioda, i ako vrlo kratkog, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, donatorima ali i podršci roditelja u vidu roditeljskog dinara, došlo je do poboljšanja uslova rada škole i kvaliteta nastavne opreme.

 • mart

U saradnji sa valjevskom Tehničkom školom urađena je reparacija školskih tabli u učionicama 18, 19, 20 i 21 koje su godinama bile u jako lošem stanju i okrečen je hol škole. Radovi su finansirani sredstvima lokalne samouprave.

 • april

U toku velike akcije „Prolećno raspremanje grada” koju je realizovao Grad Valjevo, JKP Vidrak i veliki broj institucija, firmi i organizacija civilnog društva, a zahvaljujući donacijama preduzeća „Orhideja” i „DES” okrečen je deo fasade škole ispisan grafitima. U istoj akciji, zahvaljujući preduzeću „Vidrak” popravljene su i prefarbane klupe i postavljene nove kante za otpatke ispred ulaza u školu.

 • maj

Tehnička škola je za potrebe nastave naše škole izradila tri nove pokretne oglasne table i donirala reparaciju postojeće zidne table u holu škole. Hol i hodnici škole ukrašeni su cvećem. Izrada tabli i nabavka cveća je finansirana sredstvima lokalne samouprave.

U holu škole je izrađen foreks sa školskim sloganom „Muzikom neguj čoveka u sebi”. Dizajn foreksa, kao dizajn pozivnica i plakata za koncert povodom Dana škole je donacija Agencije za dizajn i marketing „AKTER DESIGN” .

 • jun

Okrečen je prvi sprat škole, bina velike sale, a izvršena je i reparacija horskih praktikabala. Radovi su finansirani sredstvima lokalne samouprave.

 • jul

Zahvaljujući donaciji i realizaciji radova od strane Vodovoda, završena je zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi u muškom toaletu u prizemlju. Ovo je bio dugogodišnji problem škole i prilično skupa investicija napokon je realizovana i to bez izdvajanja novčanih sredstava zahvaljujući ostvarenim kontaktima sa lokalnom samoupravom i preduzećem Vodovod Valjevo.

Izvršen generalan remont svih klavira u školi. Odrađeni su čišćenje, štimovanje i zamena oštećenih delova zahvaljujući donaciji Valjevske Pivare.

Na polju poboljšanja finasijskih sredstava škole ovaj period obeležili su razni kontakti sa firmama i pojedincima koji mogu da utiču na unapređivanje uslova rada škole ali i konstantna komunikacija sa roditeljima radi definisanja jasne predstave o značaju roditeljske donacije za kvalitetniji rad škole i pružanje više mogućnosti samim učenicima za nastupe i učešća na koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Aktivnija komunikacija sa gradskim privrednicima i preduzećima rezultirala sa direktnim donacijama u vrednosti od oko 166000 dinara i više od 200 000 dinara kroz donacije u izvršenim uslugama i robi. Takođe, zabeležen je i porast uplate roditeljskog dinara što daje mogućnosti da se u narednom periodu još aktivnije radi na polju poboljšanja kvaliteta uslova, opreme i nastave u muzičkoj školi.

U toku izveštajnog perioda finansirane su sredstvima roditeljskog dinara kotizacije učenika za takmičenje, fotografije učenika i pano maturanata, nagrade za odlične učenike i organizacija koncerata gostujućih umetnika.

 

SARADNJA SA INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

U periodu od marta do septembra, direktor je prisustvao na šest sastanaka direktora škola kolubarskog okruga sa načelnicom školske uprave. Takođe,u junu ove godine, muzička škola je učestvovala svojim programom i u realizaciji svečanosti nagrađivanja učenika generacije kolubarskog okruga u organizaciji Ministarstva prosvete.

U toku izveštajnog perioda, saradnja sa lokalnom samoupravom je unapređena. Direktor škole je prisustvao na tri sastanka načelnice društvenih delatnosti sa gradskim školama i kulturnim institucijama. Teme sastanka su bile:

2. april – organizacija aktivnosti povodom Dana planete

29. april – organizacija programa obeležavanja stradanja pilota Milenka Pavlovića

5. maj - Dogovor oko finansiranja odlaska i boravka festivalske ekipe muzičke škole u Negotinu , 9. maja 2015.

U ovom periodu obnovljena je saradnja sa predškolskom ustanovom „Milica Nožica” . U cilju približavanja umetničke muzike i muzičkog obrazovanja najmlađoj populaciji grada, u vrtićima „Hajdi”, „Naša radost” , „Bambi” i „Zvončić” održani su koncerti- radionice učenika muzičke škole na kojima su pored muzičkog programa, profesorke škole upoznavale mališane sa osnovnim muzičkim pojmovima i muzičkim instrumentima. Preko 500 dece iz valjevskih vrtića na ovaj način je razvilo svest o postojanju muzičke škole u gradu kao i o svemu što ta škola nudi. S obzirom da su i muzička škola i predškolska ustanova svesne značaja ove saradnje , dogovor je da se ovi koncerti stave u godišnje planove rada obe ustanove za školsku 2015- 2016. godinu.

U cilju promocije rada muzičke škole najmlađoj školskoj populaciji, i istovremeno pružanja blagovremenih informacija vezanih za prijemni ispit u nižu muzičku školu u poslednjoj nedelji maja realizovan je ciklus koncerata „Koncerti u podne” posvećen učenicima drugog razreda valjevskih osnovnih škola. Sve valjevske osnovne škole su se odazvale ovoj inicijativi muzičke škole te je preko 400 učenika prisustvovalo ovim programima što je rezultiralo i do sada najmasovnijem prijemnim ispitom u osnovnu muzičku školu pošto se preko 150 dece prijavilo za prijemni ispit. U realizaciji programa predviđenim za decu iz vrtića kao i za koncerte posvećene osnovcima naišli smo na veliko interesovanje i sjajnu saradnju sa kolegama iz vrtića i osnovnih škola. Smatramo da je ovaj vid saradnje neophodno negovati i u budućnosti jer je jedino na taj način moguće ostvariti kvalitetno opšte obrazovanje kao i svest da je muzičko obrazovanje neophodno za razvoj mladog čoveka bez obzira da li će u budućnosti muzika biti njegovo životno opredeljenje.

Muzička škola kao jedina umetnička škola u gradu, sa tradicijom dugom preko šest decenija, u načinu realizacije školskih aktivnosti se razlikuje od svih ostalih škola u gradu. Radi približavanja njene specifičnosti i populaciji koja ni na kakav način nije vezana za muzičku školu, smatramo da je od ključne važnosti saradnja sa svim drugim obrazovnim institucijama u gradu. Iz tog razloga u periodu od marta do juna, realizovali smo programe u sledećim školama:

16. mart Koncert učesnika republičkog takmičenja muzičkih škola u Valjevskoj Gimnaziji

22. april, Dan planete zemlje , Koncert u poljoprivrednoj školi realizovan od strane učenika naše škole i dramske sekcije poljoprivredne škole.

18. maj Noć Muzeja u Tehničkoj školi Zajednički program učenika Tehničke i Muzičke škole

9. jun Otvoreni čas odseka solo pevanja upriličen za učenike Valjevske Gimnazije

Želela bih da istaknem i konstantno učešće naših učenika u apsolutno svim kulturnim programima u gradu (Otvaranje izložbe „Valjevska bolnica”, Dve internacionalne izložbe u studiju „Mića Trnavac”, Republička smotra recitatora, „Desankini dani” u Brankovini, kao i učešće u svečanim programima Valjevske bolnice i Valjevske pivare).

Programi koji su se svojom koncepcijom i reakcijom u javnosti posebno izdvojili u periodu od marta do septembra jesu „Susreti valjevskih horova”, centralni koncert obeležavanja 61. rođendana škole održan u Centru za kulturu 21. maja, i programi muzičke škole u okviru 29. Tešnjarskih večeri. Ovi programi su naišli na pozitivan prijem od strane javnosti jer su pružili jednu profesionalniju i svežiju sliku rada muzičke škole od one koja je godinama prisutna u Valjevu. Oni su ogledalo težnje kolektiva muzičke škole da predstavi svoju instituciju kao jezgro muzičkog života u gradu. Svojim kvalitetom uspeli su da izmeste školu iz očekivanih „školskih” okvira i našem radu daju jednu profesionalniju, umetničku dimenziju što je najbolja reklama za buduće učenike i kreiranje modernijeg i energičnijeg imidža škole.

Smatram da su obnovljene i pokrenute saradnje sa gotovo svim značajnijim institucijama u gradu jasan pokazatelj plana rada muzičke škole u budućnosti. Vrlo angažovano delovanje na izgrađivanju umetničkog potencijala učenika i organizovana realizacija brojnih aktivnosti koji nas premeštaju i pomeraju sa školskog na gradski nivo kulturnog delovanja jesu naša težnja da se svojim rezultatima nađemo rame uz rame sa najrazvijenijim muzičkim školama u zemlji. Lično smatram da ima još puno prostora za potpunije plasiranje kvaliteta rada i velikih rezultata koje škola postiže na sceni srpskih muzičkih škola. I ako smo po broju nagrada i procentu upisanih učenika na muzičke akademije, jedna od najuspešnijih škola, moram da primetim da i dalje imamo prisutan problem interesovanja za srednje muzičko obrazovanje kao i nedovoljno izgrađen imidž kvalitetne i perspektivne srednje škole. Smatram da je programima namenjenim široj javnosti, u prostorima koji izlaze iz ustaljenih očekivanja mesta za interpretaciju umetničke muzike, uz agresivniju medijsku kampanju moguće značajno unaprediti doživljaj škole u javnosti što su gore pomenuti programi zaista i dokazali.

OSTALI POSLOVI

Promocija rada škole

Angažovanje direktora oko promocije rada škole je jedno od najvidljivijih u prvom izveštajnom periodu. U martu je urađena promotivna stranica škole na društvenoj mreži Facebook, na kojoj su prezentovane apsolutno sve aktivnosti od marta do septembra praćene fotografijama i medijskim prilozima. Smatram da je ovaj vid promocije doprineo omasovljivanju publike na programima kao i sa zaokruživanjem upisa učenika u prvi razred osnovne škole već u prvom junskom terminu prijemnog ispita te po prvi put u istoriji škole nismo imali potrebe za organizovanjem avgustovskog upisnog roka u osnovnu muzičku školu. Preko 15 televizijskih priloga, 12 članaka u „Napredu”, dva članka u „Večernjim novostima” i vestima vezanim za aktivnosti škole na internet portalima „UGRADU”, „KOLUBARSKE” i „VAMEDIA” od marta do juna utiče na interesovanje sredine za sve ono što muzička škola radi te sam apsolutno uverena da je ovo „agresivnije” prisustvo u medijima doprinelo odluci Saveta „Tešnjarskih večeri” da podrži inicijativu direktorke škole i uvrsti muzičku školu u organizatore i realizatore dela programa 29. Tešnjarskih večeri. Angažovanjem kolektiva i direktorke, Tri programa valjevskog festivala su realizovana u našem prostoru pod nazivom „Tešnjarske u muzičkoj” u periodu od 16. do 21. avgusta.

Pored redovnih školskih aktivnosti, direktorka škole učestvuje u organizaciji sledećih programa:

 • mart:

koncert dua violina Angeline Novaković i Mine Mladenović

 • april:

- Otvaranje izložbe „Valjevska bolnica”

- 27. i 28. april Jezičke predstave Valjevske gimnazije

- Susreti Valjeskih horova

- Koncerti u valjevskim vrtićima

 • maj:

- Svečana Akademija povodom obeležavanja godišnjice smrti pilota Milenka Pavlovića

- Organizacija i boravak ekipe na Festivalu Muzičkih škola u Negotinu

- Humanitarni koncert posvećen prikupljanju sredstava za oslikavanje crkve sv. Kozme i Damjana pri Zdravstvenom Centru

- Noć Muzeja

 • jun:

- Koncert violinistkinje Veronike Mone Bogić

- Jezičke predstave učenika Osnovne škole iz Dračića u sali Muzičke škole

- Javni čas radionice glume, mentora Katarine Vićentijević (Program realizovan u saradnji sa gradskom bibliotekom „Ljubomir Nenadović” )

 • avgust:

Organizacija i realizacija programa „Tešnjarske u Muzičkoj”.

ZAKLJUČAK

Početak mandata u martu mesecu odredio je dinamiku i način rada na mestu direktora škole. Bez mogućnosti drastičnih promena zbog već usvojenog i u velikoj meri realizovanog godišnjeg plana rada škole u ovom periodu godine, najveći deo aktivnosti rukovodioca škole usmeren je na što uspešniji završetak školske godine i rast interesovanja najmlađih za muzičko obrazovanje. Glavne aktivnosti rada bile su fokusirane na medijsku promociju škole i učenika i povezivanje škole sa ostalim institucijama u gradu radi boljeg pozicioniranja škole kao kulturne, umetničke i obrazovne institucije u Valjevu ali i šire.

Veliki broj nagrada, koncerata, novih učenika i poboljšanja uslova rada za prvih šest meseci direktorskog mandata, uspeo je da predstavi plan, način i cilj rada muzičke škole koji u saradnji sa svojim kolektivom, učenicima, roditeljima nameravamo da u još pozitivnijem svetlu realizujemo u narednoj školskoj godini.

Direktor MŠ „Živorad Grbić”

mr Suzana Radovanović - Perić