• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Pravilnik o nagrađivanju učenika
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС 72/09 и 52/11 ) и члана 40. Статута школски одбор Музичке школе « Живорад Грбић» Ваљево, на седници одржаној дана 16.04. 2013 године , доноси:

 

ПРАВИЛНИК

О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ « ЖИВОРАД ГРБИЋ» ВАЉЕВО

 

Члан 1.

 

Овим правилником прописују се врсте похвала и награда ученика Музичке школе « Живорад Грбић» Ваљево као и услови и начин њиховог додељивања.

 

Члан 2.

 

Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу укупним успехом у учењу и владању, који остварују изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, односно наставних области као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.

 

 1. ПОХВАЛЕ

 

Члан 3.

 

Похвале могу бити:

 • за одличан општи успех и примерно владање

 • за постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, односно наставних области

 • за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима

 • освојено прво, друго, треће место и похвала на такмичењима ( општинском, окружном, републичком, међународном )

 • похвала « Ученик генерације»

 • похвала „ Живорад Грбић“

 • похвала „ Најбољи ученик одсека „

 • друге похвале по одлуци стручних органа школе

 

Члан 4.

 

Похвале могу бити писмене и усмене

Похвале се саопштавају јавно пред одељењем и органима школе.

 

Члан 5.

 

Похвале , на предлог одељенског старешине ,а по прибављеном мишљењу одељенског већа , додељује наставничко веће школе.

 

Члан 6.

Образложен предлог за доделу похвaлa подноси одељенски старешина на одељенском већу које се одржава на крају четвртог тромесечја .

Одељенски старешина је дужан да прикупи податке о успеху и владању , учешћу и освојеним наградама на такмичењима , концертним активностима, ваннаставним активностима потенцијалних кандидата .

Потребни податке одељенски стрешина документује одговарајућим писменим доказима ( дипломе, похвале, програм и најава концерата и др. ).

 

Члан 7.

 

 

Након седнице одељенског већа предлог за доделу похвале се подноси директору школе који именује трочлану комисију чији је задатак да провери податке о успеху и владању ученика , да сваком од кандидата утврди бодове по основу успеха на такмичењима ( уколико је то један од критеријума за доделу похвале ) и , на основу тако утврђених бодова , сачини ранг листу.

За чланове комисије не могу бити именовани наставници који предају ученицима кандидатима за доделу похвале.

За одговарајућу похвалу предложен је кандидат са највећим бројем бодова .

 

Члан 8.

 

Похвала « Ученик генерације» додељује се једном ученику завршног разреда школе на крају наставне године под следећим условима:

 1. да је током читавог трајања школовања ученик ове школе

 2. да је носилац дипломе „ Вук Караџић“ или да је постигао одличан успех од првог до завршног разреда и примерно владање

 3. да се у току школовања истиче у ваннаставним активностима

 4. да је у току школовања освајао награде и дипломе на такмичењима

 5. да се у току школовања истиче у пружању помоћи другим ученицима, развијању толерантног односа и односа поверења међу ученицима.

 6. да је учествовао у раду различитих музичких формација које доприносе афирмацији музике и културној понуди града ( КУД-ови, градски оркестар, хор ) као и других организација на нивоу локалне заједнице .

 

Члан 9.

 

Рангирање ученика, потенцијалних кандидата за похвалу „ Ученик генерације“ обавља се на следећи начин :

Просечна оцена сваког завршеног разреда вреднује се са 5,00 бодова за носиоца дипломе „ Вук Караџић „ односно са 4,50 до 5,00 бодова за ученике са одличним успехом и примерним владањем од првог до завршног разреда.

Ваннаставне активности ( рад у секцијама , одржани концерти , јавни наступи ... ) – вреднује се по 0,5 бодова за рад у свакој секцији, концерт или јавни наступ .

За освојене награде или похвале на такмичењима ученику се додељује следећи број бодова:

 1. такмичења 1. ранга

- специјална награда 3 бода

- прва награда 2,5 бодова

- друга награда 2 бода

- трећа награда 1,5 бодова

- похвала 1 бод

 1. такмичења 2. ранга

- специјална награда 2,5 бодова

- прва награда 2 бода

- друга награда 1,5 бодова

- трећа награда 1 бод

- похвала 0,5 бодова

 1. такмичења 3.ранга

- специјална награда 2 бода

- прва награда 1,5 бодова

- друга награда 1 бод

- трећа награда 0,5 бодова

 1. такмичења 4. ранга ( сва остала такмичења која нису категорисана)

 • специјална награда 1 бод

 • прва награда 0,75 бодова

 • друга награда 0,50 бодова

 • трећа награда 0,25 бодова

 

 

Уколико је ученик добитник награде или похвале као члан камерног састава, триа, квартета, оркестра или екипе школе бодује се са ½ од броја бодова које би остварио као појединац.

Ранг појединог такмичења утврђује се на основу рангирања музичких такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности утврђеног од стране Заједнице музичких и балетских школа Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Освојене награде на општинском такмичењу из општеобразовних предмета бодују се сходно бодовању такмичења 4. ранга из става 3.овог члана

Освојене награде на окружном такмичењу из општеобразовних предмета бодују се сходно бодовању такмичења 3. ранга из става 3. овог члана .

Освојене награде на републичком такмичењу из општеобразовних предмета бодују се сходно бодовању такмичења 2. ранга из става 3. овог члана .

O критеријуму из члана 8. став 1. тачка 4. овог Правилника разредни старешина прибавља и мишљење одељенске заједнице.

 

Члан 10.

 

Похвала „ Живорад Грбић“ додељује се ученику који је током школовања најуспешније представљао школу на такмичењима и концертним наступима.

Приликом рангирања потенцијалних кандидата за ову похвалу сходно се примењује начин бодовања из члана 9. овог Правилника.

 

Члан 11.

 

Похвала „ Најбољи ученик одсека“ додељује се ученику теоретског односно вокално-инструменталног одсека који је током школовања остварио најбољи успех и примерно владање.

 

 

Члан 12.

 

Похвале се израђују на посебном обрасцу који потписује директор школе и јавно се саопштавају пред ученицима и органима школе.

 

 

2. НАГРАДЕ

Члан 13.

 

Награде се додељују ученицима као признање за постигнут изузетан успех у учењу и владању у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено прво, друго и треће место на фестивалима и такмичењима и учешће у културном животу града .

Награде се додељују и ученицима носиоцима похвала „ Ученик генерације „, „ Живорад Грбић“, „ Најбољи ученик одсека „ .

 

Члан 14.

 

Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика или класи.


Члан 15.

 

Награда се додељује на крају наставне године или приликом пригодне свечаности ( Дан школе и сл. ) изузев награде из члана 17. став 5. овог Правилника.

 

Члан 16

 

Предлог за доделу награде даје одељенски старешина.

Награду додељује наставничко веће на основу прибављеног мишљења одељенског већа .

 

Члан 17.

 

Награде могу бити:

 1. уплата котизације за полагање пријемног испита за упис на факултет

 2. упућивање ученика на екскурзију, излет, камп и друго

 3. посета концертима, позоришним или балетском представама и друго

 4. књиге, школски прибор и слично

 5. новчане награде у виду уплате котизације за учешће на такмичењима

О врсти и висини награда одлучује наставничко веће , сходно расположивим финансијским средствима , приликом њиховог додељивања.

 

 

Члан 18.

 

Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори.

Награде из става 1. овог члана обавезно се уручују ученицима преко школе, која активно учествује у давању мишљења о додељивању награде.

 

Члан 19.

 

Поједином ученику могу се доделити истовремено и похвала и награда.

 

3.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 20.

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о награђивању ученика Музичке школе „ Живорад Грбић“ дел.бр. 899 од 09.11.2007. године .

 

Члан 21.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школи.

 

 

 

Датум објављивања: __________2013.

Датум ступања на снагу: _______ 2013.

 

 

Председник школског одбора

____________________________

Драган Николић